5 thoughts on “TIN MỚI 25/9/2019 TẬP CẬN BÌNH HOẢG_LOAN VỚI 3 THACH_THƯC-SỐNG CON CỦA CHÍNH QUYỀN DONAL TRUMP”

  • Vanchat Nguyen says:

    Tổng thống Donald Trump là chim diều, tập cận bình là con rắn độc – Món khoái khẩu của Chim Diều là rắn độc !!!

  • MỸ VÀ CẢ THẾ GIỚI .. CẤM VẬN LUÔN THẰNG TÀU CỘNG .. CÔ LẬP NÓ VÀ TIÊU DIỆT NÓ LUÔN …??? 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>