Đây là bài giảng được thực hiện bởi triết gia Leonard Peikoff tại Francisco vào năm 1995.
(Tham khảo tại:
Leonard Peikoff là người bạn, người đồng hành của Rand trong suốt 3 thập kỷ qua, đồng thời là tác giả của quyển Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand (Tạm dịch: Chủ nghĩa khách quan: Triết lý của Ayn Rand).
Bài giảng có 2 phần: phần diễn giải (42 phút) và phần hỏi đáp (33 phút).
Tham khảo bản PDF tiếng Việt tại:

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>