Thông thường khi sử dụng hàm IF các bài toán thường nhiều điều kiện. Trong trường hợp như vậy bạn sẽ phải sử dụng các hàm IF lồng nhau (tức là trong hàm IF tham số sẽ chứa hàm IF khác. Giả sử bạn có n điều kiện thì khi sử dụng hàm IF bạn sẽ cần có n-1 hàm IF lồng nhau. Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm IF lồng nhau thông qua một ví dụ đơn giản.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>