Link Download File Google Sheets
Tính Gia trị trung bình _Mean, Tính Phương sai_ Variance, Tính Độ lệch chuẩn_Standard Deviation, Tính Mode.

Xem thêm :
1) Excel thống kê Bài 1 Phương sai và Độ lệch chuẩn

2) Bộ tài liệu lý thuyết thống kê căn bản. Link gốc :

Note : Cách tính Phương sai và Độ lệch chuẩn được học trong Toán Đại số lớp 10. Tiếp theo trong năm đầu tiên Đại học được nâng cao trở thành lý thuyết thông kê căn bản trong học phần Xác suất thống kê.
Lúc 16h31 Chủ nhật ngày 30-10-2016 Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>