Lệnh :
-1.SETPENSIZE [5 5] SETPC 10 REPEAT 10 [REPEAT 24 [FD 10 RT 15 WAIT 5] PU LT 36 FD 24 PD]
-2.lt 90 fd 20 repeat 30 [ repeat 8 [ fd 1 ellipse 100 50 circle 45 ] rt 12 fd 30 repeat 12 [ fd 200 rt 120 ellipse 200 100 ]
-3.repeat 2030 [ fd 2017 rt 2017 ]
-4.repeat 140 [lt 39 fd 39 rt 50 fd 90 rt 160 fd 170 fd 39]
-5.Repeat 8 [ Repeat 5 [ Rt 72 fd 70 ] rt 45 ]
-6.Repeat 18 [ fd 200 bk 100 ARC 180 100 bk 100 lt 20 ]
-7.For [ counter 1 72 1 ] [fd 200 ARC 360 10 bk 200 lt 10 wait 20 ]
-8.repeat 72 [repeat 4 [fd 100 rt 90] setpencolor (list repcount*22 0 0) rt 5 wait 2]
-9.repeat 6 [ repeat 6 [ fd 100 rt 360/6 ] rt 60
-10.repeat 36 [ pd circle 100 pu fd 20 rt 10 wait 20]
-11.repeat 360[repeat 3[fd 1000 rt 120]rt 1] repeat 360[repeat 4[fd 1000 rt 90]rt 1]
-12.repeat 8[repeat 45[repeat 2[fd 500 repeat 180[fd 1 rt 1]rt 2]rt 45]

* Chúc các bạn coi vui vẻ :))
* Mình chính là ( Tự ghi vào ) các bạn thứ lỗi cho mình youtube cũ của mình đã bị ” Tin * * Tặc ” tấn công các bạn thông cảm cho mình
* Facebook của mình :
 Nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho mình
———————————————————————————————————–
Link :
———————————————————————————————————–
* subscriber :
* Bạn của mình :
* các bạn nhớ ấn đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh của mình

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

41 thoughts on “Tổng hợp các câu lệnh trong " MSW logo "”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>